اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه تدارک425 قلم پرزه جات وسایط نقلیه مختلف النوع مورد ضرورت ریاست تخنیک و ترانسپورت

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک425 قلم پرزه جات وسایط نقلیه مختلف النوع مورد ضرورت ریاست تخنیک و ترانسپورت تحت داوطلبی ملی داخلی با کود نمبر MAIL/PD/NCB/G-56/1403 را به شرکت خدمات لوژستکی ریحان مرجان دارای جواز نمبر (87134) به قیمت مجموعی مبلغ 1,942,180 (یک ملیون و نه صد و چهل و دو هزار یک صد و هشتاد افغانی) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

اسناد

پروژه تدارک425 قلم پرزه جات وسایط نقلیه مختلف النوع مورد ضرورت ریاست تخنیک و ترانسپورت