اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه تدارک ۲۷ قلم اجناس مورد ضرورت لابراتوار تجزیه و تحلیل خوراکه حیوانی ریاست تحقیقات مالداری

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک ۲۷ قلم اجناس مورد ضرورت لابراتوار تجزیه و تحلیل خوراکه حیوانی ریاست تحقیقات مالداری با کود نمبر MAIL/PD/NCB/G92/1401را به شرکت محترم خدمات لوژستیکی، زراعتی و مالداری الطاف وردک بابا دارنده جواز نمبر (36905) به قیمت مجموعی مبلغ (714800) هفت صد و چهارده هزار و هشت صد افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

والسلام

مفتی عبدالرحیم شاهد

رئیس تهیه وتدارکات

اسناد

پروژه تدارک ۲۷ قلم اجناس مورد ضرورت لابراتوار تجزیه و تحلیل خوراکه حیوانی ریاست تحقیقات مالداری