اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه تدارک ۱۵ قلم وسایل تکنالوژی و تجهیزات دفتری مورد ضرورت ریاست عمومی ترویج زراعتی

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به‌تاسی از ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک ۱۵ قلم وسایل تکنالوژی و تجهیزات دفتری مورد ضرورت ریاست عمومی ترویج زراعتی با کود نمبر MAIL/PD/NCB/G287/1400را به شرکت محترم خدمات لوژستیکی باختر آکام دارنده جواز نمبر (59760) به قیمت مجموعی مبلغ (1,059,930) یک میلیون و پنجاه ونه هزارو نه صدو سی افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.