اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه بازسازی سربند آخندزاده‌خیل واقع قریه آخندزاده‌خیل ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به‌تأسی از فقره 2 ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که حمایت ازبرنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، پروژه بازسازی سربند آخندزاده‌خیل واقع قریه آخندزاده‌خیل ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر را با شرکت محترم ساختمانی شاه نورانی دارای جواز نمبر (D-27598) آدرس- مقابل زیارت آغا صاحب چونی ناحیه اول مرکز کندهار افغانستان به قیمت مجموعی (12,031,688.89) دوازه ملیون و سی ویک هزارو شش صدو هشتاد وهشت اعشاریه هشتادنه افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته‌باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم  کابل، افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.