اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروسه استخدام کمپنی بررسی (External Audit for the Projects Annual Financial Audit 2020 and 2021)

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری پروژه سکتوری حوزه دریای پنج آمو(P-ARBP) در نظر دارد قرارداد پروسه استخدام کمپنی بررسی (External Audit for the Projects Annual Financial Audit 2020 and 2021) دارای کود نمبر (MAIL/P-ARBP/CQS-1) را با کمپنی  Rafaqat Babar & Co, Chartered Accountants دارنده جواز نمبر(I-10483) را به قیمت مجموعی (115,297.96) یک صد و پانزده هزار و دو صد و نودو هفت اعشاریه نه شش دالر اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل، افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

با احترام

محمد الله  " ساحل"

رئیس تهیه و تدارکات

اسناد

contract_award_notice_for_mail.pdf