اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: شبکه آبیاری جومینه ویاله ولسوالی احمد آباد ولایت پکتیا

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

پروژه اضطراری زراعتی و مصئونیت غذایی

پروجکت نمبر: P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: شبکه آبیاری جومینه ویاله ولسوالی احمد آباد ولایت پکتیا

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از حکم شماره 5.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطلاع عموم رسانیده میشود، که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد پروژه شبکه آبیاری جومینه ویاله ولسوالی احمد آباد ولایت پکتیا تحت شماره تشخصیه   AF/MAIL/EAT-K094 -CW-RFB را به شرکت ساختمانی متحده ځدران دارنده جواز نمبر D-25130 سرک ۳، شاه شهید، ناحیه ۸، مرکز کابل، کابل به قیمت مجموعی مبلغ 14,571,264.96 (چهارده میلیون و پنج صدو هفتاد یک هزار و دو صدو شصت و چهار اعشاریه نود شش افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی ده (10) روز کاری طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری وفق احکام شماره5.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

با احترام

محمد الله "ساحل"

رئیس تهیه و تدارکات