اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: سه لات پروژه (۱) پروژه اعمار دیوار محافظوی گبیونی غلامان وسرچخلی،(2) پروژه اعمار دیوار محافظوی گبیونی بیشه ولسوالی بالامرغاب و (3) پروژه اعمار دیوار محافظوی گبیونی زمین های زراعتی دار آباد پایین

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد:

 لات (۱) پروژه اعمار دیوار محافظوی گبیونی غلامان وسرچخلی ولایت ارزگان (لات اول) را شماره تشخصیه MAIL/PD/NCB/W300-01/98  را با  شرکت ساختمانی بارک احک دارنده جواز نمبر (D-33169) واقع ترینکوت سرک قومندانی امنیه مرکز ارزگان را به قیمت مجموعی (5,134,000) پنج میلیون یک صد و سی چهار هزار افعانی.

لات (2) پروژه اعمار دیوار محافظوی گبیونی بیشه ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس (لات دوم) را شماره تشخصیه MAIL/PD/NCB/W/300-02/98را با  شرکت ساختمانی کارگران دارنده جواز نمبر (57509) واقع دویمه ناحیه احمدی مارکیت ننگرهار جاده مرکز هلمند لشکرگاه را به قیمت مجموعی (3,308,000) سه میلیون و سه صد و هشت هزار افعانی.

لات (3) پروژه اعمار دیوار محافظوی گبیونی زمین های زراعتی دار آباد پایین ولایت فراه (لات سوم) را شماره تشخصیه MAIL/PD/NCB/W/300-03/98 را با  شرکت ساختمانی و سرکسازی شاه آغا دارنده جواز نمبر (D-3-2322) واقع سرک 40 متره مرکز ولایت فراه را به قیمت مجموعی (7,578,100) هفت میلیون و پنج صد و هفناد هشت هزار و یک صد افعانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته‌باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.