اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: تهیه و کرایه گیری 11 عراده وسایط برای ولایات کابل، هرات، بلخ، بغلان، ننگرهار، و پروان

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به‌تأسی از فقره 2 ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که  برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تهیه و کرایه گیری 11 عراده وسایط برای ولایات کابل، هرات، بلخ، بغلان، ننگرهار، و پروان را  با شرکت محترم مسافر بری، تکسی رانی و باربری بین‌المللی کابل کاروان دارای جواز نمبر (D-24699) آدرس- اطاق 32 جوار سیلوی مرکزی ناحیه 3 مقابل اطفایه کابل، افغانستان به قیمت مجموعی (4,414,080.00) چهار میلیون چهار صدو چهارده هزارو هشتاد افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم کابل، افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

اسناد

SNaPP2