اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: تهیه و خریداری 50500 قطعه چوچه‌مرغ برای ولایت هرات

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به‌تأسی از فقره دوم، ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد، تهیه و خریداری 50500 قطعه چوچه‌مرغ  برای ولایت هرات را  با شرکت محترم خدمات زراعتی مالداری و باغداری  گرین افغانستان  دارای جواز نمبــــر (D-05-396) آدرس-  ولسوالی علی آباد کوچه قزاق ناحیه اول، ولایت کندز، افغانستان به قیمت مجموعی (17,927,500.00) هفده میلیون نوصدو بیست وهفت هزارو پنجصد افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته‌باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم  کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.