اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: تهیه و خریداری وسایل جهت بسته بندی حاصلات دهاقین برای ولایات هرات و ننگرهار

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2  وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد، تهیه و خریداری وسایل جهت بسته بندی حاصلات دهاقین برای ولایات هرات و ننگرهار را با شرکت محترم تجارتی مهتاب کمال دارای جواز نمبر (49793) آدرس- احمد شاه بابا مینه بلاک هشتم مرکز کابل، افغانستان به قیمت مجموعی (1,779,900.00) یک میلیون هفت صدو هفتاد نو هزارو نو صد افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت, آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم کابل، افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.