اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: تهیه و خریداری بسته‌های نیمه تجارتی مرغداری برای ولایت پروان

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به‌تأسی از فقره ۲ ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تهیه و خریداری بسته‌های نیمه تجارتی مرغداری برای ولایت پروان را  با شرکت محترم پروریش مرغداری اخوت بلال دارای جواز نمبــــر (D-02-593) آدرس-  مارکیت توره باز خان قسمت اول جلال آباد، افغانستان به قیمت مجموعی (15,696,470.40) پانزده میلیون شش صدو نود و شش هزارو چهار صدو هفتاد اعشاریه چهل افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته‌باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.