اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: تهیه و خریداری بسته‌های نیمه تجارتی مرغداری برای ولایت لوگر

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به‌تأسی از فقره ۲ ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تهیه و خریداری بسته‌های نیمه تجارتی مرغداری برای ولایت لوگر را  با شرکت محترم خدمات زراعتی، مالداری و باغداری گرین افغانستان  دارای جواز نمبر ( D-05-396) مشترک (JV) با شرکت مرغداری سیمرغ  دارای جواز نمبــــر (D-75089) آدرس-  وزیر محمد اکبر خان سرک 15 خانه نمبر 259 ناحیه 10  مرکز کابل، افغانستان به قیمت مجموعی (15,968,720.00) پانزده میلیون نوصدو شصت و هشت هزارو هفت صدو بیست  افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته‌باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم  کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.