اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: بازسازی سربند کانال عنایت واقع قریه زقوم خیل بره‌کی برک ولایت لوگر

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد، بازسازی سربند کانال عنایت واقع قریه زقوم خیل بره‌کی برک ولایت لوگر را با شرکت ساختمانی و سرک‌سازی ایلیا کابل دارای جواز نمبر (66629) آدرس- شاه شهید سرک سوم مرکز کابل، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ (3,597,295.40) سه میلیون پنجصدو نود و هفت هزارو دو صدو نود پنج اعشاریه چهل افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم  کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

اسناد

kanal_hanit.pdf