اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: اعمار شبکه آبیاری شولک واقع قریه شولک پل علم ولایت لوگر

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به‌تأسی از فقره (۲) ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، اعمار شبکه آبیاری شولک واقع قریه شولک پل علم ولایت لوگر را  با شرکت محترم ساختمانی و سرکسازی ایوب ناصری  دارای جواز نمبــــر (D-38276) آدرس-  سرک عمومی کابل گردیز مارکیت شاروال منزل دوم مرکز ولایت لوگر، افغانستان به قیمت مجموعی (7,056,620.02) هفت میلیون پنجاه و شش هزارو شش صدو بیست اعشاریه صفر دو اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته‌باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.