اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: اعمار دیوار و دروازه عبوری ساحه حفاظت شده کول حشمت خان

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد اعمار دیوار و دروازه عبوری ساحه حفاظت شده کول حشمت خان را به شرکت ساختمانی و خدمات لوژستیکی قدرت نادری دارنده جواز نمبر(MOCI-66394) واقع شهرک سبز، بگرامی، کابل، افغانستان به قیمت مجموعی۱،۱۷۹،۷۶۰  (یک میلیون و یک صد و هفتاد و نه هزار و هفت صد و شصت افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل، افغانستان مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.