اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: اعمار تعمیرمرکز جمع آوری شیر و پروسس لبنیات حیوانی به قریه‌جات ولسوالی زنده‌جان

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت هرات قرارداد اعمار تعمیرمرکز جمع آوری شیر و پروسس لبنیات حیوانی به قریه‌جات ولسوالی زنده‌جان که با شرکت ساختمانی و سرک سازی نو آوران عاطفی دارنده جواز فعالیت ۳۷۵۳۵ به ارزش مبلغ (1763020) یک ملیون هفتصد شصت سه هزار بیست افغانی عقد قرارداد می‌دارد.

جریان بدین‌وسیله به اطلاع عموم رسانیده می‌شود در صورتیکه اشخاص، موسسات دولتی و خصوصی با شرکت متذکره کدام اعتراض داشته باشند لطف نموده از نشر اعلان الی ۷ روز به‌ریاست زراعت هرات واقع جاده عمومی ولایت مراجعه در خواست‌های خویش را ارایه بدارند. در غیر آن حق شکایت را نخواهند داشت

آدرس: جاده ولایت ریاست زراعت مدیریت تهیه و تدارکات.  

باحترام

پروین احمدی

مدیر نشرات وتبلیغات ریاست زراعت