اصلاح روز در اعلان داوطلبی: پروژه تدارک ۱۵۰۰۰۰ دوز واکسین طبق fmd جهت کمپاین واکسناسیون مورد ضرورت ریاست صحت حیوانی

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اصلاح روز در اعلان داوطلبی

 پروژه تدارک ۱۵۰۰۰۰ دوز واکسین طبق fmd جهت کمپاین واکسناسیون مورد ضرورت ریاست صحت حیوانی.

تحت نمبر تشخیصیه MAIL/PD/NCB/G106/1400

قبلأ ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پروژه تدارک ۱۵۰۰۰۰ دوز واکسین طبق fmd جهت کمپاین واکسناسیون مورد ضرورت ریاست صحت حیوانی تحت داوطلبی شماره MAIL/PD/NCB/G106/1400 را به اعلان داوطلبی سپرده که  جلسه آفرگشایی آن بهاین شکل ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر روز چهارشنبه مورخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۰ تحریر یافته است که روز تاریخ مذکور اشتباهأ چهارشنبه ذکر گردیده است، این در حالیست که تاریخ فوق‌الذکر ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر  روز شنبه مورخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۰ درست می‌باشد.

 بناء به اطلاع داوطلبان واجد شرایط میرساند تا در پروسه داوطلبی پروژه متذکره اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر روز شنبه مورخ۲۶/۰۴/۱۴۰۰ ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد. تضمین آفر مبلغ (300000) سه صد هزار افغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت (طبق ماده ۱۷ قانون تدارکات عامه) می‌باشد.

مکان جلسه : دفتر جلسات آفرگشایی، منزل دوم تعمیرحفظ و مراقبت عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

داوطلبان می‌‍توانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب‌سایت npa.gov.af داونلود نمایند، در صورت عدم داونلود از ویب‌سایت، داوطلبان می‌توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه و تدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری، منزل اول به‌شکل رایگان به‌دست آورند.