آمریت صحت عامه وترنری وقرنطین

mail-admin
سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۷ - ۱۴:۹

تاریخ نشر

تاریخ ختم

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

آمریت صحت عامه وترنری وقرنطین

بست:

3

وزارت یا اداره:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

بخش مربوطه:

ریاست صحت حیوانی

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشده به:

ریاست صحت حیوانی

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر(طبق ساختار تشکیلاتی)

کد:

تاریخ بازنگری:

...................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تنظیم و مدیریت صحت حیوانات، محصولات حیوانی تولیدی و توریدی، صادراتی و ترانزیتی و مصؤونیت مواد غذائی دارای منشأ حیوانی و ادویه و مواد بیولوژیکی وترنری؛

......................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف اساسی:

 1. طرح و تطبیق پلان عملیاتی به منظور جلوگیری از واردات، صادرات و ترانزیت حیوانات و محصولات حیوانی مصاب یا مشکوک به امراض انتانی و ساری حیوانی؛
 2. حصول اطمینان از فعالیت های مسؤولین قرنطین های صحت حیوانی در بنادر و گمرکات هوائی و زمینی به منظور جلوگیری از واردات، صادرات و ترانزیت حیوانات و محصولات حیوانی مصاب یا مشکوک به امراض انتانی و ساری حیوانی؛
 3. تطبیق قانون صحت حیوانی، مصؤونیت غذائی، مقرره، طرزالعمل ها، پالیسی و استراتیژی های مرتبط به قرنطین حیوانات و محصولات حیوانی و سهمگیری فعال در اصلاح آنها؛
 4. شناسائی نیازمندی های آموزشی به منظور تفتیش، کنترول و نظارت از واردات و صادرات حیوانات، محصولات حیوانی، ادویه و مواد بیولوژیکی وترنری در بنادر و گمرکات سرحدی؛
 5. حصول اطمینان از قرنطین و بررسی صحی از حیوانات، محصولات حیوانی، ادویه و واکسین های وارداتی، صادراتی و ترانزیتی از طریق گمرک هوانی و زمینی به منظور صحت، مصؤونیت و کیفیت آنها؛
 6. نظارت و هدایت در قسمت کنترول و تفتیش دواخانه های حیوانی به منظور حصول اطمینان از  فروش ادویه و مواد بیولوژیکی وترنری تاریخ گذشته و بی کیفیت؛
 7. نظارت و کنترول از تطبیق طرزالعمل هایSPS در هنگام تولید، فروش و عرضه حیوانات و محصولات حیوانی در بیرون؛
 8. ارتقای ظرفیت کارمندان مربوطه در مورد انتقال امراض انتانی و ساری حیوانی و ادویه و مواد بیولوژیکی وترنری و رهنمود های نمونه گیری از امراض حیوانی ساری؛
 9. نظارت و کنترول از پروسه توزیع اجازه نامه برای شرکت های وارداتی، صادراتی و تولیدی حیوانات، محصولات حیوانی و ادویه و مواد بیولوژیکی وترنری و توزیع جواز نامه برای ادویه فروشی های حیوانی شهر کابل؛
 10. حصول اطمینان از صدور سرتفکیت صحی وترنری و توزیع آن برای محصولات حیوانی وارداتی و صادارتی و ترانزیتی مطابق به ستندرد های قبول شده ملی و بین المللی؛
 11. حصول اطمینان از کیفیت واردات، ذخیره و فروش ادویه و مواد بیولوژیکی وترنری؛

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده؛
 2. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 3. مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛
 4. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 5. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. هماهنگی و اشتراک در جلسات وزارت های مالیه، صحت عامه، تجارت، شاروالی کابل و اداره محیط زیست، اداره نورم و ستندرد؛

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     شرایط استخدام:

  1. تابعیت افغانستان را داشته باشد.
  2. سن وی از (18) سال کمتر و از (64) سال بیشتر نباشد.
  3. سویه تحصیلی :
 • داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس یا معادل آن در یکی از رشته‌های(    وترنری  ) از مؤسسات تحصیلی عالی  داخلی یا خارجی کشور که به تائید وزارت تحصیلات عالی رسیده باشد.
  1. تجربه کاری :
 • تجربه کاری حد اقل یک سال
  1. مهارت های لازم :
 • توانائی رهنمائی و کنترول بخش مربوطه.       
 • قابلیت تطبیق خط مشی (پالیسی ) بخش مربوطه.
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی ملی(پشتو یا دری)

 مهارت ‌های کمپیوتری در برنامه ‌های مرتبط به و ظیفه مربوطه

طریقه اخذ فورم :

برای دریافت فورم استخدام به بست فوق به ریاست منابع بشری مرکز وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری واقع چهارراهی کارته سخی مراجعه نمائید .

اسناد

آمریت صحت عامه وترنری وقرنطین