آمریت امور زراعتی

mail-admin
شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ - ۱۰:۳۶

تاریخ نشر

تاریخ ختم

لایحه وظایف بست­ های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

عنوان وظیفه:

آمریت امور زراعتی

بست:

۳

وزارت یا اداره:

زراعت، آبیاری و مالداری

بخش مربوطه:

ریاست زراعت پنجشیر

موقعیت بست:

ولایت پنجشیر

تعداد بست:

۱

گزارشدهی به :

رئیس زراعت ولایت مربوطه

گزارش­گیری از:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

کود بست:

 

تاریخ بازنگری:

1/8/1399

اندازۀ معاش:

اصل معاش بست + امتیاز پروژه تغییر قدم اول  ۶۳،۰۰۰  افغانی الی قدم پنجم  ۸۹،۹۴۴ افغانی

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، یکی از وزارت‌ های سکتوری حکومت افغانستان است. که با در نظرداشت تقریباً سه دهه ناآرامی، جنگ، خشکسالی و افزایش چشمگیر در تولید کوکنار، تلاش دارد تا با کمک به دهاقین کشور ، اقتصاد زراعتیِ مشروع افغانستان را احیاء، تولید و  بهره‌ برداری  را رشد دهد، منابع طبیعی افغانستان را بمنظور  تسهیل رشد پایدار، مدیریت و حفاظت نماید. زیربنا ها و سیستم‌ های آبیاری زراعت در مناطق روستایی را بهبود بخشیده و مارکیت ‌های محصولات زراعتی را توسعه داده و ظرفیت منابع بشری را بالا ببرد. هدف نهایی وزارت زراعت کاهش سطح فقر در افغانستان و تضمین مصؤونیت  غذایی برای تمام مردم است. بنابر آن جهت افزایش بهره برداری، تولید و تمرکز بالای محصولات زراعتی که دارای مزیت هستند با استفاده از روش های مناسب تقویت بیشتر یابد.

هدف وظیفه:

مدیریت و هماهنگی امورات زراعتی در بخش ترویج، تحقیق، حفاظه نباتات و انکشاف جنگلات در سطح ولایت)

وظایف تخصصی:

 1. سروی و تشخیص نیازمندی ها و اولویت بندی آن برای طرح پلان انکشاف زراعتی در هماهنگی و تفاهم شورا های انکشافی ولسوالی ها؛
 2. اتخاذ تدابیر لازم به منظور معرفی و ترویج تکنالوژی های جدید زراعتی و استفاده موثر از تخم های اصلاح شده بذری، سیستم میکانیزه زراعتی غرض انکشاف زراعت در سطح ولایت و ولسوالی ها؛
 3. احداث قطعات نمایشی زراعتی عملی جهت نشان دادن نتایج خوب به دهاقین، باغداری و مالداران کشور؛
 4. طرح و تطبیق پلان های زراعتی به سطح ولایت با تفاهم و مشوره رئیس زراعت ولایت مربوطه؛
 5. نظارت از تطبیق پروگرام های زراعتی در سطح ولایت، ولسوالی ها و قریه جات ولایت مربوطه؛
 6. نظارت از جمع آوری سمپل های مصاب امراض و آفات و تدابیر موثر مجادلوی علیه آن؛
 7. نظارت، رهنمائی وتشویق کارکنان برای  بکار انداختن شیوه های مختلف خدمات زراعتی برای دهاقین و زارعین؛
 8. نظارت از تطبیق و اجرای پروگرام های نهال شانی با در نظر داشت پلان مطروحه در زمان مناسب همچنین آبیاری به موقع ، وارسی و محافظت از ساحات نهال شانی .

وظایف مدیریتی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت در مطابقت با پلان و اهداف ریاست با در نظرداشت اولویت ها،
 2. ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه
 3. مدیریت و مراقبت کارکنان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از استخدام، رشد تشویق و آموزش آنها
 4. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
 5. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
 6. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

وظایف هماهنگی:

 1. ایجاد هماهنگی با نهاد های ذیدخل دولتی و خصوصی به منظور تطبیق برنامه های مرتبط.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7، 8 و34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های زراعت  از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجهیت داده میشود.

تجربه کاری:

        داشتن حد اقل دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور.

مهارت­ های لازم

الف: تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و زبان انگلیسی.

ب: مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

     الف: (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام    اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.

    ب: (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 

اشخاص واجدین شرایط میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی جمال مینه اخذ نموده و یا از ویب سایت وزارت زراعت، Jobs.af و Acbar.org بدست آورده و به ایمیل آدرس HR.Recruitment@mail.gov.af   فورم را ارسال نمایند.

اسناد

فورم درخواستی