آمریت احصائیه ارقام و معلومات(ولایت -فراه-بلخ- پروان-ننگرهار)

mail-admin
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۱۵:۲۷

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمریت احصائیه ارقام و معلومات(ولایت -فراه-بلخ- پروان-ننگرهار)

 

بست:

3

 

وزارت یا اداره:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 

بخش مربوطه:

ریاست مربوطه

 

موقعیت پست:

ریاست زراعت ولایات

 

تعداد پست:

5

 

گزارشده به:

رئیس اداره زراعت ولایت مربوطه

 

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر (طبق ساختار تشکیلاتی)

 

کد:

 

تاریخ بازنگری:

1/8/1399

 

اندازۀ معاش: اصل معاش بست + امتیاز پروژه تغییر قدم اول  ۶۳،۰۰۰  افغانی الی قدم پنجم  ۸۹،۹۴۴ افغانی  

هدف وظیفه:

جمع آوری، تجزیه و تحلیل تمام ارقام و معلومات در بخش زراعت و مالداری ولایت مربوطه با استفاده از روش های استندرد احصائیوی و همچنان دیزاین سروی های نمونوی زراعتی و مالداری به سطح ولایت مربوطه.

پروژه تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، یکی از وزارت‌ های سکتوری حکومت افغانستان است. که با در نظرداشت تقریباً سه دهه ناآرامی، جنگ، خشکسالی و افزایش چشمگیر در تولید کوکنار، تلاش دارد تا با کمک به دهاقین کشور ، اقتصاد زراعتیِ مشروع افغانستان را احیاء، تولید و  بهره‌ برداری  را رشد دهد، منابع طبیعی افغانستان را بمنظور  تسهیل رشد پایدار، مدیریت و حفاظت نماید. زیربنا ها و سیستم‌ های آبیاری زراعت در مناطق روستایی را بهبود بخشیده و مارکیت ‌های محصولات زراعتی را توسعه داده و ظرفیت منابع بشری را بالا ببرد. هدف نهایی وزارت زراعت کاهش سطح فقر در افغانستان و تضمین مصؤونیت  غذایی برای تمام مردم است. بنابر آن جهت افزایش بهره برداری، تولید و تمرکز بالای محصولات زراعتی که دارای مزیت هستند با استفاده از روش های مناسب تقویت بیشتر یابد.   

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. دیزاین سروی های نمونوی زراعتی به سطح ولایت مربوطه؛
 2. تهیه دیتابیس های ساده برای ثبت ذخیره ارقام احصائیوی ولایت مربوطه؛
 3. تجزیه و تحلیل ارقام جمع آوری شده ولایت مربوطه و اشتراک در جلسات مسلکی احصائیوی و اداری د ولایت مربوطه؛
 4. رهنمائی کارمندان در جمع آوری و تهیه ارقام زراعتی، مالداری، قیمت های محصولات زراعتی و هواشناسی زراعتی در ولایت مربوطه؛
 5. تهیه دیتابیس دهاقین ولایت مربوط با ساحه زمینداری آن به تفکیک غله جات، میوه جات، سبزیجات، باغ ها، تاکستانها و نباتات دیگر با هماهنگی یونت (GIS) ریاست احصائیه؛
 6. تهیه ارقام و معلومات از حوادث ناگوار و خسارات وارده ناشی از سردی، سیلاب ها، خشکسالی ها، امراض آفات و غیره؛
 7. جمع آوری نقاط GPS از مزرعه و باغات در ولسوالی های ولایت مربوطه؛
 8. نظارت و ارزیابی بانک معلوماتی احصائیوی ولایت مربوطه.
 9. مدیرت رشد ارقاء ظرفیت مسلکی کارمندان تحت اداره خویش با استفاده از تدویر کورس های آموزشی با هم آهنگی منابع بشری.

وظایف مدیریتی

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه؛
 3. مدیریت و مراقبت کارکنان تحت اثر، بمنظور حصول اطمینان از استخدام، رشد، تشویق و آموزش آنها؛
 4. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار؛
 5. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛
 6. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

وظایف هماهنگی

 1. هماهنگی تمام فعالیت های احصائیوی آمریت مربوطه با دفاتر دیگرریاست زراعت ولایت مربوطه؛
 2. ارتباط و هم آهنگی دایمی با کارمندان ترویج در ولسوالی های ولایت مربوطه؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی:

الف: حد اقل سند تحصیلی لسانس دریکی از رشته های( اقتصاد، احصائیه، مدیریت عمومی، اداره عامه، پالیسی عامه، اداره تجارت، اداره و مدیریت) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجهیت داده میشود.

 1. تجربه کاری:

            الف: داشتن حد اقل دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور.

 1. مهارت­ های لازم

           الف: تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور( پشتو یا دری) و زبان انگلیسی؛

           ب: مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 1. موارد تشویقی:

الف: (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.

ب: (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی جمال مینه اخذ نموده و یا از سایت وزارت زراعت، jobs.af و Acbar.org بدست آورده و به ایمیل آدرس (gulagha191@gmail.com) فورم را ارسال نمایند.

اسناد

mail_application_form1.docx