پروژه احداث قوریه‌جات خانگی

mail-admin

۱. معرفي، دورنما و اهداف پروژه

پروژه احداث قوریه جات خانگی در مطابقت به دیدگاه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و استراتیژی منابع طبیعی، پیشنهاد مقام ولایت پکتیا، پکتیکا، خوست و حسب هدایت شماره 345 مورخ 02/03/1397 جلالتماب رئیس ج.ا.ا جمهوری اسلامی افغانستان جهت احیأ جنگلات در ولایت پکتیا، هدایت شماره 397 در مورد احداث قوریه خانگی پکتیکا و هدایت شماره 400 در مورد احداث قوریه خانگی در ولایت خوست، طرح و منظور گردیده است. احداث قوریه خانگی در کوتاه مدت زمینه اشتغال و معیشت پایدار را  برای 1076 خانواده  فراهم مینماید و همچنان 403360 روز کاری از طریق تهیه خریداری وسایل، و استخدام کارمندان ایجاد میکند، و در میان مدت با غرس 3228000 نهال چارمغز و در طویل مدت با غرس  3228000  نهال جلغوزه در ساحه دایمی حاصلات چارمغز و جلغوزه و عواید مردم محل افزایش میابد. هکذا به تعداد 1076 خانواده در فن قوریه داری و تولید نهال مهارت حاصل نموده و زمینه اشتغال پایدار برای شان ایجاد میگردد.  طی تطبیق این پلان به تعداد 18 نفر کارمند تخنیکی در ولایت متذکره استخدام میگردد. هدف عمده پروژه احیای جنگلات جلغوزه و چارمغز از طریق احداث قوریه جات خانگی با مشارکت جوامع محلی میباشد.  

۲. پلان کاري سال های مالی 1398 و 1399.

سال 1398.

 • تدویر جلسه هماهنگی با ادارات ذیربط، نمایندگان مردم و شورا های انکشافی قریه جات و توضیحات در رابطه نحوه تاسیس انجمن بر اساس طرزالعمل تاسیس انجمن های جنگلداری.
 • شناسائی و انتخاب جوامع علاقمند به امور جنگلداری و تعین ساحات جنگلات بمنظور تنظیم پایدار.
 • تاسیس انجمن های جنگلداری طبق طرزالعمل تاسیس انجمن ها
 • تهیه پلان مدیریتی برای 108 انجمن جنگلداری تحت رهنمایی مستقیم تیم تخنیکی ریاست زراعت ولایات بر اساس معیار های تعین شده و نمونه پلان مدیریتی که ضمیمه این سند میباشد.
 • عقد توافقنامه میان ریاست زراعت و انجمن های جنگلداری در رابطه احداث قوریه جات، تولید نهال، انتقال، غرس، آبیاری و حفاظت نهال ها در ساحات احیاء شده و جبران ناغگی ها در سال های بعدی.
 • ارسال اسناد انجمن ها غرض ثبت در وزارت طبق طرزالعمل تاسیس انجمن ها.
 • انتخاب و معرفی خانواده های تحت مدیریت انجمن برای احداث قوریه جات (هر انجمن به تعداد 10 خانواده)
 • تهیه و خریداری 1076 بسته وسایل کاری شامل تخم جلغوزه، چهارمغز، کود حیوانی، آبپاش، بیل، وسایل خیشاوه، خریطه پلاستیکی، سیخ گول برای تونل پلاستیکی، پلاستیک شش متره، تار رجه، ماشین دواپاشی و ادویه ضد آفات و امراض
 • توزیع بسته های کاری به 1076 خانواده تحت مدیریت 108 انجمن جنگلداری.
 • تدویر جلسات آموزشی برای 1076 قوریه دار و اعضای 108 انجمن جنگلداری در سطح محلات در رابطه به امور تخنیکی احداث قوریه جات خانگی، حفظ و مراقبت آن، احیاء و حفاظت جنگلات طبیعی
 • خریداری موترسیکل، کمپیوتر لپتاب، قرطاسیه، روغنیات، فرنیچر و غیره بر اساس قانون تدارکات
 • آماده سازی زمین و ایجاد 1076  قوریه خانگی تحت مدیریت 108  انجمن جنگلداری توسط قوریه داران
 • کشت قوریه توسط تخم های خریداری شده توسط قوریه دار
 • حفظ و مراقبت و آبیاری نهال ها در طول سال
 • انجام نظارت از طبیق فعالیت ها توسط ریاست زراعت

سال 1399.

 • پرداخت قسط اول به قوریه داران (10 افغانی)
 • نظارت از روند قوریه داری.
 • همکاری تخنیکی با قوریه داران  

۳. دست آوردها و ګزارش کارکردها در سال های مالی 1398 و دو ربع اول سال مالی 1399.

کار های انجام یافته در سال 1398 و دو ربع اول سال مالی 1399.

 • تدویر جلسه هماهنگی با ادارات ذیربط، نمایندگان مردم و شورا های انکشافی قریه جات و توضیحات در رابطه نحوه تاسیس انجمن بر اساس طرزالعمل تاسیس انجمن های جنگلداری.
 • تهیه پلان مدیریتی برای 100 انجمن جنگلداری تحت رهنمایی مستقیم تیم تخنیکی ریاست زراعت ولایات بر اساس معیار های تعین شده و نمونه پلان مدیریتی که ضمیمه این سند میباشد.
 • شناسائی و انتخاب جوامع علاقمند به امور جنگلداری و تعین ساحات جنگلات بمنظور تنظیم پایدار.
 • تاسیس انجمن های جنگلداری طبق طرزالعمل تاسیس انجمن ها
 • عقد توافقنامه میان ریاست زراعت و انجمن های جنگلداری در رابطه احداث قوریه جات، تولید نهال، انتقال، غرس، آبیاری و حفاظت نهال ها در ساحات احیاء شده و جبران ناغگی ها در سال های بعدی.
 • ارسال اسناد انجمن ها غرض ثبت در وزارت طبق طرزالعمل تاسیس انجمن ها.
 • انتخاب و معرفی خانواده های تحت مدیریت انجمن برای احداث قوریه جات (هر انجمن به تعداد 10 خانواده)
 • تهیه و خریداری 1076 بسته وسایل کاری شامل تخم جلغوزه، چهارمغز، کود حیوانی، آبپاش، بیل، وسایل خیشاوه، خریطه پلاستیکی، سیخ گول برای تونل پلاستیکی، پلاستیک شش متره، تار رجه، ماشین دواپاشی و ادویه ضد آفات و امراض
 • توزیع بسته های کاری به 1076 خانواده تحت مدیریت 100 انجمن جنگلداری.
 • تدویر جلسات آموزشی برای 1076 قوریه دار و اعضای 100 انجمن جنگلداری در سطح محلات در رابطه به امور تخنیکی احداث قوریه جات خانگی، حفظ و مراقبت آن، احیاء و حفاظت جنگلات طبیعی
 • خریداری موترسیکل، کمپیوتر لپتاب، قرطاسیه، روغنیات، فرنیچر و غیره بر اساس قانون تدارکات
 • آماده سازی زمین و ایجاد 1076  قوریه خانگی تحت مدیریت 100  انجمن جنگلداری توسط قوریه داران
 • کشت قوریه توسط تخم های خریداری شده توسط قوریه دار
 • حفظ و مراقبت و آبیاری نهال ها در طول سال
 • انجام نظارت از طبیق فعالیت ها توسط ریاست زراعت
 • شمارش نهال ها در سه ولایات (خوست، پکتیا و پکتیکا).
 • انتقال پول به ولایات متذکره جهت پرداخت قسط اول نهال های سبز شده.

۴. معلومات در مورد ساحه پوشش، شماره تماس، ایمیل و آدرس دفاتر ساحوي.

این پروژه در سه ولایات جنوب شرق کشور (خوست، پکتیا و پکتیکا) فعالیت دارد. دفاتر پروژه در ریاست های زراعت ولایات مربوطه میباشد.

پکتیا:

ولسوالي های ګرده څیری، جاجی آریوب، شواک، چمکنی و جانی خیل این ولایت تحت پوشش پروژه قرار دارد.

شماره تماس و ایمیل آدرس: 0778622057 amal.zazy@gmail.com

خوست:

ولسوالي های شمل دوه منده، جاجی میدان، سپیره موسی خیل و تنی تحت فعالیت قرار دارند.

شماره تماس و ایمیل آدرس: 0765203420 rashidkhosti@gmail.com

پکتیکا:

ولسوالی های زیروک، سرروضه، ارګون و سروبي

شماره تماس و ایمیل آدرس: 0774113763  salehmuhammadk56@gmail.com

۵. جزئیات خدمات مستقیم که به مردم ارایه میگردد.

احداث قوریه خانگی در کوتاه مدت زمینه اشتغال و معیشت پایدار را  برای 1076 خانواده  فراهم مینماید و همچنان 403360  روز کاری از طریق تهیه خریداری وسایل، و استخدام کارمندان ایجاد میکند، و در میان مدت با غرس 3228000  نهال چارمغز و در طویل مدت با غرس  3228000  نهال جلغوزه در ساحه دایمی حاصلات چارمغز و جلغوزه و عواید مردم محل افزایش میابد. هکذا به تعداد 1076 خانواده در فن قوریه داری و تولید نهال مهارت حاصل نموده و زمینه اشتغال پایدار برای شان ایجاد میگردد.  طی تطبیق این پلان به تعداد 18 نفر کارمند تخنیکی در ولایت متذکره استخدام میگردد.