به کرایه دهی تعمیر خبازی کوچک ملکیت ریاست سیلوی مرکز

mail-admin

د خپریدو نېټه

تاریخ ختم

Location کابل

ریـاست سـیـــلوی مرکــــز

معاونیت اداری

مدیریت عمومی خدمات

ریاست سیلوی مرکز در نظر دارد که، تعمیر خبازی کوچک ملکیت این ریاست را به مساحت ۹۵/۲۱۷ یک طبقه می‌باشد به مدت سه سال به گونه‌ی که ماهوار به مبلغ ۱۵۱۳۰۰ افغانی به کرایه بدهد.

موسسات٬ ادارات دولتی و شرکت‌های خصوصی واجد شرایط، که خواهش کرایه گرفتن آنرا بالاتر از مبلغ متذکره داشته باشنــــــــد، می‌توانند درخواستی خویش را سر از نشر این اعلان  الی ۲۱ روز به مدیریت عمومی خدمات سیلوی مرکز بسپارند. شرطنامه را از ریاست سیلوی مرکز بدست آورده و تضمین‌ نقدا اخذ می‌گردد.

 بااحترام

سیدعنایت الله (هاشمی)

 رئیس سیلوی مــرکز