گزارش‌های هفته وار مصارف بودیجه انکشافی

mail-admin

برای دانلود هریک از گزارش‌های زیر بالای همان گزارش کلیک نماید.

راپور مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1399 فیصدی تخصیصات (73.56%) و فیصدی مصارف (43.44%) الی (02- میزان - 1399)

راپور مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1399 فیصدی تخصیصات (73.00%) و فیصدی مصارف (41.17%) الی (26- سنبله - 1399)

راپور مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1399 فیصدی تخصیصات (72.43%) و فیصدی مصارف (36.93%) الی (19- سنبله - 1399)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(21- قوس - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(07- قوس - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(23- عقرب - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(16- عقرب - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(08- عقرب - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(01- عقرب - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(25- میزان - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(18- میزان - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(28- سنبله - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(07- سنبله - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(31- اسد - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(17- اسد - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(03- اسد - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(27- سرطان - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(13- سرطان - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(06- سرطان - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(30- جوزا - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(25- جوزا - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(09- جوزا - 1398)

(گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(06- جوزا - 1398

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(02- جوزا - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(26- ثور - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(19- ثور - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(05- ثور - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(29- حمل - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(24- حمل - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(14- حمل - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(07- حمل - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(29- حوت - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(22- حوت - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(20- حوت - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(12- حوت - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(08- حوت - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(01- حوت - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(21- قوس - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(14- قوس - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(07- قوس - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(30- عقرب - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(23- عقرب - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(19- عقرب - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(16- عقرب - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(09- عقرب - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(02- عقرب - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(25- میزان - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(18- میزان - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(11- میزان - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(04- میزان - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(28- سنبله - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(21- سنبله - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(14- سنبله - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(07- سنبله - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(17- اسد - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(10- اسد - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(03- اسد - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(30- سرطان - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(27- سرطان - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(13- سرطان - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(06- سرطان - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(30- جوزا - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(23- جوزا - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(16- جوزا - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(09- جوزا - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(02- جوزا - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(25- ثور - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(19- ثور - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی تاریخ(06- جدی - 1396)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی تاریخ(22- قوس - 1396)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی تاریخ(08- قوس - 1396)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی تاریخ(04- قوس - 1396)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی تاریخ(28- عقرب - 1396)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی تاریخ(13- عقرب - 1396)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی تاریخ(03- عقرب - 1396)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی تاریخ(22- میزان - 1396)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی تاریخ(16- میزان - 1396)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی تاریخ(01- میزان - 1396)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی تاریخ(22-سنبله- 1396)

راپور مصارف بودجه انکشافی سال مالی تاریخ(14-سنبله- 1396)

راپور مصارف بودجه انکشافی سال مالی تاریخ(04-سنبله- 1396)

راپور مصارف بودجه انکشافی سال مالی تاریخ(25 اسد- 1396)

راپورمصارف بودجه انکشافی سال مالی تاریخ (18-اسد-1396)

راپورمصارف بودجه انکشافی سال مالی تاریخ (11-اسد-1396)

راپورمصارف بودجه انکشافی سال مالی تاریخ (07-اسد-1396)

راپورمصارف بودجه انکشافی سال مالی تاریخ (31-سرطان-1396)

راپورمصارف بودجه انکشافی سال مالی تاریخ (24-سرطان-1396)

راپورمصارف بودجه انکشافی سال مالی 1396

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی1395

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی1394

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی1393

گزارش فعالیت های سال مالی 1395