برنامې

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۲ - ۵:۲۵

د غلو د ستراتيژيکو زېرمو پروژه (SGRP)

د غلو د ستراتيژيکو زېرمو پروژه (SGRP)

د پروژې معلومات

پنجشنبه ۱۳۹۸/۴/۶ - ۷:۳۸

د دومدار معشیت لپاره د کرنېزو ارزښتونو د ځنځیرونو د ودې پروژه (EAVS)

د دومدار معشیت لپاره د کرنېزو ارزښتونو د ځنځیرونو د ودې پروژه (EAVS)

پنجشنبه ۱۳۹۸/۴/۶ - ۷:۳۱

د کرنې مارکیټ د بنسټ پروژه(AMIP)

تمویل کوونکی:                     آسیایي پرمختیایي بانک

موده:                               2009-2018

پنجشنبه ۱۳۹۸/۴/۶ - ۷:۲۷

د افغانستان د کرنيزو توليدي لاملونوپروژه (AAIP)

د افغانستان د کرنیزو تولیدي عواملو پروژه (AAIP) د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت  (MAIL)یوه له لویو پروژو څخه ده.

پنجشنبه ۱۳۹۸/۴/۶ - ۷:۲۲
پنجشنبه ۱۳۹۸/۴/۶ - ۷:۱۸

د اروپایي اتحاديې اود کرنې، اوبولګونې او مالدارۍ وزارت د لیږد پروژه

د اروپایي اتحاديې اود کرنې، اوبولګونې او مالدارۍ وزارت د لیږد پروژه

جنوري ۲۰۱۴ تر ډسمبر ۲۰۱۸

شا لید