داوطلبی خرید و جمع آوری نبات ایله رنگ

mail-admin

د خپریدو نېټه

تاریخ ختم

ریاست زراعت ولایت غزنی درنظر دارد نبات طبی ایله رنگ که در ساحه ولسوالی مالستان  ولایت غزنی موقعیت دارد را از طریق داوطلبی آزاد به فروش برساند بنابر این به اطلاع آنعده افراد و اشخاص حقیقی یا حکمی که خواهش خرید و جمع آوری نبات فوق الذکر را داشته باشد رسانیده می شود که از تاریخ ۴/۵/۱۴۰۱ الی ۲۱ روز درخواستی های خویش را به اینریاست ارایه، شرطنامه و اسناد مورد ضرورت را اخذ نمایند.
با احترام
 مولوی عبدالمنان (اکرام)
رئیس زراعت،آبیاری ومالداری 
 

سندونه

داوطلبی خرید و جمع آوری نبات ایله رنگ