داوطلبی خرید و جمع آوری نبات ایله رنگ

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

ریاست زراعت ولایت غزنی درنظر دارد نبات طبی ایله رنگ که در ساحه ولسوالی مالستان  ولایت غزنی موقعیت دارد را از طریق داوطلبی آزاد به فروش برساند بنابر این به اطلاع آنعده افراد و اشخاص حقیقی یا حکمی که خواهش خرید و جمع آوری نبات فوق الذکر را داشته باشد رسانیده می شود که از تاریخ ۴/۵/۱۴۰۱ الی ۲۱ روز درخواستی های خویش را به اینریاست ارایه، شرطنامه و اسناد مورد ضرورت را اخذ نمایند.
با احترام
 مولوی عبدالمنان (اکرام)
رئیس زراعت،آبیاری ومالداری 
 

اسناد

داوطلبی خرید و جمع آوری نبات ایله رنگ