مدیریت عمومی زنجیره ارزش محصولات زراعتی

mail-admin
شنبه ۱۴۰۳/۳/۵ - ۱۰:۱۵

د خپریدو نېټه

تاریخ ختم

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

مدیریت عمومی زنجیره ارزش محصولات زراعتی

بست:

4

وزارت یا اداره:

زراعت،آبیاری و مالداری

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

بخش مربوطه

ریاست انکشاف سکتور خصوصی

گزارشده به:

آمریت تحلیل وانکشاف زنجیره محصولات

گزارش­گیر از:

ندارد

کود:

تاریخ بازنگری:

...............................................................

هدف وظیفه:تسهيل خدمات تخنیکی و مسلکی از پلانگذاری تولید در مزرعه تا مدیریت بعد از رفع حاصل محصولات زراعتی؛

............................................................

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف اساسی:

 1. مطالعه سیستم های فعلی زنجیره ارزش محصولات زراعتی مختلف؛
 2. ارایه مشوره جهت بهبود زنجیره ارزش محصولات زراعتی بر اساس مطالعات و تحقیقات علمی؛
 3. ایجاد میکانیزم واضح جهت ارایه خدمات ارزش افزایی به شرکت ها، اشخاص و اتحادیه های محصولات زراعتی؛
 4. شناسایی شرکتها و اشخاص فعال درزنجیره ارزش محصولات زراعتی جهت بهبود پروسه های تولید، پروسس، بسته بندی و صادرات؛
 5. همکاری با ریاست های سکتوری جهت رسیدگی به نگرانیهای محیط زیست، دسترسی به امور مالی وخدمات بازاریابی؛
 6. معرفی سیستم های معاصر جهت معیاری سازی تولید، پروسس و تجارت محصولات زراعتی؛
 7. اتخاذ تدابیر برای توسعه بخشیدن مارکیت فروش محصول و ارایه مشوره به مؤلد که آیا محصول بعد از رفع حاصل دفعتاً فروخته شود و یا برای مدتی نگهداری شود؛
 8. ایجاد میکانیزم جمع آوری احصائیه دقیق ازشرکت های محصولات زراعتی وارداتی وصادراتی و مراکز پروسس محصولات زراعتی و شرکت های خدمات تجارتی به سطح مرکز وولایات؛
 9. ارایه مشوره به مؤلدین در مورد فعالیت های که بعد از رفع حاصل توسط خود مولد و یا انجمن های تولیدکنندگان انجام می گردد؛
 10. ارایه و انتقال معلومات تقاضا بازار های ملی و بین المللی و مصرف کنندگان به مؤلدین.
 11. ایجاد ورکشاپ ها و سیمینار ها در همکاری با ریاست های سکتوری جهت ظرفیت سازی مؤلدین در زنجیره ارزش افزایی محصولات زراعتی؛

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده وزارت؛
 2. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
 3. اجرای سایر وظایف کهاز طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. هماهنگی و همکاری نزدیک با ریاست ترویج در امور افزایش تولیدات مطابق با کیفیت قبول شده بازارهای ملی و بین المللی؛
 2. تامین ارتباط نزدیک با شرکت های خدمات مشورتی و محصولات زراعتی؛
 3. هماهنگی و همکاری نزدیک با پروسس کنندگان، تجاران و صادرکنندگان منطقه یی در مورد پروسس و انتقال محصولات زراعتی.

---------------------------------

شرایط استخدام:

  1. تابعیت افغانستان را داشته باشد.
  2. سن وی از (18) سال کمتر و از (64) سال بیشتر نباشد.
  3. سویه تحصیلی :
 • داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس یا معادل آن در یکی از رشته‌های(   زراعت و مالداری، اقتصاد، اداره تجارت  ) از مؤسسات تحصیلی عالی  داخلی یا خارجی کشور که به تائید وزارت تحصیلات عالی رسیده باشد.
  1. تجربه کاری :
 • تجربه کاری حد اقل یک سال
  1. مهارت های لازم :
 • قابلیت تطبیق خط مشی (پالیسی ) بخش مربوطه.
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی ملی(پشتو یا دری)
 •  مهارت ‌های کمپیوتری در برنامه ‌های مرتبط به و ظیفه مربوطه