ګالري

د ورزش کوونکو لپاره،دکرونا ویروس له خپرېدا څخه د وقایې او مخنیوي د عامه اړیکو د دولتي کمېټې معلوماتي

کرونا به جدي ګڼو

تېرمالي کال په ترڅ کې د مالدارۍ د برخې کړنې

دې متراکمو باغونو-مڼو شاخه بري

معیاري ممیزخونې د کندهاري بزګرانو په عوایدو کې کوم مثبت بدلونونه راوستي دي، په دې ویډیو کې یې وګورئ.

د کرنې وزارت د ابولگولو او طبيعي سرچينو مرستيال حشمت الله غفوري بشپړ وينا!

د کړنې په سکټور کې د ښځو پیاوړتیا

په ۱۳۹۷ یم کال کې د مالدارۍ سکټور پراختیا

په افغانستان کې دلومړي ځل لپاره د جغرافیایي نښو سیسټم جوړیزی