سکرتر معینیت زراعت و مالداری

mail-admin
Mon, Aug 09 2021 1:43 PM

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست­‌های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

سکرتر معینیت زراعت و مالداری

بست:

۴

وزارت یا اداره:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

بخش مربوطه:

معینیت زراعت ومالداری

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

۱

گزارشده به:

معین زراعت و مالداری

گزارش­گیر از:

ندارد

کد:

تاریخ بازنگری:

هدف وظیفه : مدیریت وتنظیم ملاقات های روز مره، تامین ارتباط وهماهنگی با ادارات، تصنیف وتکثیرمراسلات ومکاتبات اخذ وارسال غرض اجراات بعدی به مراجع مربوطه.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. بررسی مکاتیب، پاکت های مراسلاتی و آدرس های آن غرض ملاحظه مقام وزارت وحصول اطمینان از مواظبت پاکی و نظافت و سایر مواصفات معینیت.
 2. ترتیب و تنظیم محل و زمان ملاقات های رسمی معینیت وچک نمودن دفتر مقام غرض حصول اطمینان از نظم و نسق آن .
 3. ترتیب و تنظیم  تقسیم اوقات روزمره  مقام وزارت و مطلع ساختن مراجعین از محل و وقت ملاقات و مجالس .
 4. چک و کنترول روزانه از  فکس ایمیل، تیلفون، پست الکترونیکی، اسناد محرم و دیگر اسناد مقتضی .
 5. تشخیص، پیشنهاد و تدارک اجناس و و سایل مورد نیاز دفتر شخص معیین؛
 6. اطمینان ازثبت وراجستراسناد، مکاتیب وارده وصادره،حفظ، نگهداشت ودوسیه بندی تمام اسناد در دوسیه ها به صورت دقیق غرض ارایه خدمات سریع .  
 7.  ترتیب و تنظیم اسناد و مکاتیب در دوسیه های مربوطه به منظور حفظ، نگهداری و دسترسی سریع به آن حین ضرورت.
 8. پذیرائی مهمانان و مراجعین داخلی وخارجی و رهنمایی آنها به دفتر معیین در هماهنگی با بخش پذیرش.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
 3. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارتسپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. هماهنگی وتامین ارتباط با تمام بخش های اداره مربوطه و سایر ادارات ذیربط به منظور پیشبرد امور کاری مربوطه.

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی و بند (7) ماده 14 طرزالعمل استخدام با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های(  مدیریت منابع بشری، اقتصاد ، اداره عامه،  اداره تجارت، مدیریت آموزشی، حکومتداری، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، شرعیات، جامعه شناسی، روان شناسی، پالیسی عامه، ژورنالیزم، ادبیات، فلسفه، تاریخ، مدیریت عمومی، مدیریت پروژه، ارتباطات، باستان شناسی، مردم شناسی) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می ‌شود.
 2. تجربه کاری:
 • داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین­المللی داخل و یا خارج کشور.
 • کاندید خلاف رشته با داشتن حداقل پنج سال تجربه کاری کاملاً مرتبط به وظیفه، واجد شرایط این بست می­باشد.
 1. مهارت‌های لازم:
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 • مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

 • (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 • (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

اﺷﺨﺎص واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻮرﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص درﺧﻮاﺳﺘﯽ را از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ از آﻣﺮﯾﺖ اﺳﺘﺨﺪام رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺸـﺮي وزارت زراﻋﺖ،آﺑﯿﺎري  وﻣﺎﻟﺪاري واﻗﻊ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﻮم ﮐﺎرﺗﻪ ﺳﺨﯽ  ﺟﻤﺎل ﻣﯿﻨﻪ اﺧﺬ ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ از وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖ وزارت  mail.gov.af ﺑﺪﺳـﺖ آورده و ﺑﻪ اﯾﻤﻞ آد رسHR.Recruitment@mail.gov.af ﻓﻮرم را ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.

Documents

سکرتر معینیت زراعت و مالداری