اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرار داد: پروژه تدارک ۳۳ قلم اجناس مورد نیاز تعمیر جدید مقام

mail-admin

Publish Date

Closing Date

اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرار داد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک ۳۳ قلم اجناس مورد نیاز تعمیر جدید مقام محترم وزارت با کود نمبر MAIL/PD/LNB/G96/1401 را به شرکت محترم  تجارتی پامیر زریاب  دارنده جواز نمبر (46971) به قیمت مجموعی مبلغ (3,127,980) سه میلیون و یک صد و بیست و هفت هزار و نه صد و هشتاد افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

والسلام

مفتی عبدالرحیم شاهد

رئیس تهیه وتدارکات

Documents

پروژه تدارک ۳۳ قلم اجناس مورد نیاز تعمیر جدید مقام