اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرارداد: پروژه تدارک 6 قلم آفت کش های مختلف النوع زراعتی ریاست حفاظه نباتات وقرنطین

mail-admin

Publish Date

Closing Date

اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرارداد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک 6 قلم آفت کش های مختلف النوع زراعتی ریاست حفاظه نباتات وقرنطین تحت داوطلبی مقید داخلی با کود نمبر MAIL/PD/NLB/G93/1401 را به شرکت محترم دوست رحمان لمیتد دارای جواز نمبر (27-1331) به قیمت مجموعی مبلغ  5,165,000 (پنج ملیون و یک صدو شصت وپنج هزار افغانی) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.