اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرارداد: پروژه تدارک 1 پایه فایروال سوفوز(Sophose XG 650)

mail-admin

Publish Date

Closing Date

اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرارداد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک 1 پایه فایروال سوفوز(Sophose XG 650) جهت توزیع و مدیریت انترنت در مرکز وزارت تحت داوطلبی مقید داخلی با کود نمبر MAIL/PD/LNB/G8/1401را به شرکت محترم امانت محبت لمیتد دارای جواز نمبر (21544) به قیمت مجموعی مبلغ  2,041,200(دو ملیون و چهل ویک هزار و دو صد افغانی) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

Documents

پروژه تدارک 1 پایه فایروال سوفوز(Sophose XG 650)