اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه تدارک 5 قلم خوراکه حیوانی جهت تغذیه بقه گاو های نسلی لابراتوار پروسس سپرم منجمد

mail-admin

Publish Date

Closing Date

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک 5 قلم خوراکه حیوانی جهت تغذیه بقه گاو های نسلی لابراتوار پروسس سپرم منجمد تحت داوطلبی باز داخلی با کود نمبر MAIL/PD/NCB/G88/1401 را به شرکت محترم  تجارتی زین یعقوبی دارای جواز نمبر (81477) به قیمت مجموعی مبلغ  1,186,000 (یک ملیون و یک صدو هشتاد و شش هزار  افغانی) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.