دعوت به داوطلبی: پروژه خریداری دو قلم روغنیات از قبیل تیل دیزل مقدار 40000 لیتر و تیل پطرول مقدار 20000 لیتر

mail-admin

Publish Date

Closing Date

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبیMAIL/PD/NCB/G85/1401:

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری دو قلم روغنیات از قبیل تیل دیزل مقدار 40000 لیتر و تیل پطرول مقدار 20000 لیتر تحت داوطلبی باز داخلی با شماره تشخیصــیه{ MAIL/PD/NCB/G85/1401}اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت10:00 قبل از ظهر روز یک شنبه مؤرخ 06-03-1444 هجری قمری مطابق به 10 -میزان-1401 هجری شمسی ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشند. تضمین آفر مبلغ(120,000)  یک صد و بیست هزار افغانی طبق شرطنامه و شرایط اهلیت (طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه) می‌باشد.

مکان جلسه: منزل دوم تعمیر حفظ ومراقبت، عقب تعمیر منابع بشری دفتر آفرگشایی.

داوطلبان می‌توانند اسناد مکمل داوطلبی را در صورتیکه سیستم اداره تدارکات ملی فعال باشد از ویب سایت npa.gov.af دانلود نمایند، در صورت عدم داونلود از ویب سایت، داوطلبان می‌توانند شرطنامه را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول بصورت رایگان بدست آورند.

بااحترام

مفتی عبدالرحیم شاهد

رئیس تهیه وتدارکات

Documents

پروژه خریداری دو قلم روغنیات از قبیل تیل دیزل مقدار 40000 لیتر و تیل پطرول مقدار 20000 لیتر