اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: اعمارشبکه آبیاری قرچه قریه قرچه ولسوالی بگرام ولایت پروان

content_admin

Publish Date

Closing Date

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از فقره ۲ ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، اعمارشبکه آبیاری قرچه قریه قرچه ولسوالی بگرام ولایت پروان را با شرکت محترم ساختمانی، سرک سازی و لوژستیکی اکتیف آیز دارای جواز نمبر (58329) آدرس- بازار دهن میدان هوایی بگرام، پروان به قیمت مجموعی (4,842,102.06) چهار میلیون هشتصدو چهل دو هزارو یک صدو دو اعشاریه صفر شش افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم کابل، افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.