اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: تهیه و خریداری ماشین مسکه کشی برای کابل

mail-admin

Publish Date

Closing Date

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در نظر دارد، قرارداد تهیه و خریداری ماشین مسکه کشی برای کابل را با شرکت محترم  لوژستیکی عبدالمصور خیر اندیش دارای جواز نمبر (53512) آدرس- سرکوتل خیرخانه ناحیه ۱۷ کابل، افغانستان به قیمت مجموعی (737,940.00) هفت صدو سی و هفت هزارو نوصدو چهل افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، وزارت زراعت, آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم  کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

Documents

dairy_cows.pdf