متخصص زراعت

mail-admin
Sat, Aug 12 2023 11:05 AM

Publish Date

Closing Date

شماره اعلان پست:

001

عنوان وظیفه:

متخصص زراعت

بست:

قراردادی NTA

وزارت یا اداره:

زراعت، آبیاری و مالداری

موقعیت پست:

کابل، ننگرهار، خوست، کندهار، هلمند، فاریاب، بامیان، هرات، کندز، غزنی، فراه، بغلان، بلخ، پکتیا و کنر

تعداد پست:

15

گزارشده به:

به ریاست زراعت ولایت مربوطه

تاریخ اعلان :            

                                                     /    /                              

تاریخ ختم :

19  / 8  /   2023     

تجربه کاری مرتبط

 5  سال

هدف وظیفه:

ساختن پلان ها برای انکشاف زراعت،آبیاری ومالداری پایدار وبلند بردن حاصلات زراعتی ومالداری و ارتقای ظرفیت کارمندان خدمات ملکی.

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده وزارت.
 2. جلب همکاری سکتورخصوصی، مردم، انجمنها و موسسات ذیعلاقه در راستای طرح ،تطبیق و حفاظت از پروژه های زراعت،آبیاری ومالداری.
 3. طرح پلان ها باهمکاری ریاست های مربوطه برای جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی درسکتورزراعت ،آبیاری ومالداری.
 4. همکاری در طرح پلان ها بخاطر جلب کمک های مؤسسات خارجی وداخلی ، و کمک کننده گان خارجی برای تطبیق پروژه های انکشافی و زیربنایی زراعت،آبیاری ومالداری.
 5.  طرح پلان ها برای ارتباط دادن مستقیم دهاقین با پروسس کننده ګان محصولات زراعتی ومالداری.
 6. تهیه وترتیب معلومات تخنیکی زراعت،آبیاری ومالداری به ریاست های مربوطه برای تطبیق پروژه های زراعتی.
 7. نظارت از فعالیت ها و پروژها ی زراعتی واطمینان دادن به مقامات که تمام فعالیت ها وپروژها مطابق پلان و مشخصات تخنیکی پیشبرده میشود.
 8. طرح پلانها برای حفاظت واستفاده موثر منابع آبی سطحی و زیرزمینی،جنګلات وعلفچرها. 
 9. تشخیص و حل چالش های پدید آمده بر اساس اصول و معیار های علمی، تخنیکی و دانش محلی.
 10. ترتیب وطرح نوآوری در تطبیق پروژها و فعالیت های زراعتی بخاطر بلند بردن حاصلات زراعتی.
 11. ډیزاین پروژها و فعالیت های زراعتی و مالداری با درنظرداشت موضوعات تغیر اقلیم ومحیط زیست.
 12. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری ریاست.
 13. ترتیب وطرح پلانها برای پروژه های ارزش افزایی،بازاریابی،پروسس وبسته بندی محصولات زراعتی.
 14. اشتراک درجلسات ریاست زراعت،آبیاری ومالداری.
 15. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود.

شرایط استخدام(سطح تحصیل وتجربه کاری):

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی ماستر در رشته زراعت و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری حد اقل پنج سال درتطبیق پروژهای زراعتی با دولت و موسسات خارجی.
 3. داشتن مهارت کامل در پلانگذاری ، نظارت و ارزیابی، راپور نویسی، و تهیه و ترتیب طرح های زراعتی
 4. تسلط کامل به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 5. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

اشخاص واجدین شرایط می‌توانند خلص سوانح (CV) خود را به ایمیل آدرس  mail.hrcontract@gmail.com ارسال نمایند.

یادداشت: قابل ذکر است هنگام ارسال درخواستی خویش لطف نموده ولایت مورد نظر و عنوان بست را در subject line  ایمیل خویش ذکر نماید و همچنان هر کاندید  حق انتخاب یک ولایت را دارند.