اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه تدارک 23 قلم اجناس شامل نایتروجن مایع و ادویه جات

mail-admin

د خپریدو نېټه

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک 23 قلم اجناس شامل نایتروجن مایع و ادویه جات مورد ضرورت ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی تحت داوطلبی باز داخلی با کود نمبر MAIL/PD/NCB/G87/1401 را به شرکت محترم  تجارتی بسیا دارای جواز نمبر (83251) به قیمت مجموعی مبلغ  770,854 (هفت صدو هفتاد هزار و هشت صدو پنجا و چهار  افغانی) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.