اعلان فروش درخت های جنگل باغ ریاست زراعت ولایت غزنی

mail-admin

د خپریدو نېټه

تاریخ ختم

    ریاست زراعت ولایت غزنی درنظر دارد بتعدادمجموعی (4143)درخت های فارم جنگل باغ از آنجمله  تعداد(236)آن درخت بید شامل شاتیر،تیر،دستک ونیم دستک  میباشدوتعداد(3907)درخت چنار شامل تیر،دستک ونیم دستک میباشد و به رشد نهایی رسیده اند و قبلاً از طرف هیئت قیمت تخمینی آن  به مبلغ(6067410)شش ملیون شصت وهفت هزار چهار صدو ده افغانی تعین گردیده است،به اساس مزائده بفروش برساند بناءً به اطلاع تمام داوطلبان محترم اشخاص حقیقی و حکمی رسانیده می شود جهت خرید درختان فوق الذکر از تاریخ 2/1/1444 مطابق 8/5/1401 الی 10 روز تقویمی درخواستی های خویش را به ریاست زراعت ارایه نموده شرطنامه واسناد مورد ضرورت را اخذ نمایند.
با احترام
مولوی عبدالمنان "اکرام"
رئیس زراعت،آبیاری ومالداری
 

سندونه

فروش درخت های جنگل باغ ریاست زراعت ولایت غزنی