اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد، پروژه تدارک، انتقال ونصب 13 قلم وسایل تکنالوژی ولوازم دفتری پروژه زراعت

mail-admin

د خپریدو نېټه

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای  قرار داد

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه  تدارک، انتقال ونصب 13 قلم وسایل تکنالوژی ولوازم دفتری پروژه زراعت در مناطق خشک ریاست عمومی ترویج وانکشاف زراعت تحت داوطلبی باز داخلی با کود نمبر (MAIL/PD/NCB/G219-98-Rebid) را به شرکت خدمات لوژستیکی بهار بارور دارای جواز نمبر (55036) به قیمت مجموعی مبلغ (1,372,214 ) افغاني (یک میلیون و سه صدو هفتادو دو هزارو دو صدو چهارده افغانی) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

 

بااحترام