اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد، پروژه تدارک وسایل وتجهیزات لابراتوار تشخیص امراض آفات نباتی

mail-admin

د خپریدو نېټه

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای  قرار داد

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد، تا پروژه (تدارک وسایل وتجهیزات لابراتوار تشخیص امراض آفات نباتی مورد ضرورت ریاست حفاظه نباتات وقرنطین، وزارت زراعت) به اساس شماره MAIL/PD/NCB/G-79/98)) را به شرکت لوژستیکی هارون ضیا برادرز دارنده جواز نمبر(D-56112)  به قیمت مجموعی مبلغ (2,427,960) دو میلیون و چهارصدو بیست وهفت هزارو نه صدو شصت افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

 

با احترام