عضو مسلکی بررسی و ارزیابی و توزیع جوازکلینیک های صحت حیوانی

mail-admin
سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۷ - ۱۴:۱۵

د خپریدو نېټه

تاریخ ختم

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

عضو مسلکی بررسی و ارزیابی و توزیع جوازکلینیک های صحت حیوانی

بست:

5

وزارت یا اداره:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

بخش مربوطه:

ریاست صحت حیوانی

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

3

گزارشده به:

مدیریت عمومی بررسی، ارزیابی و توزیع سرتفکیت کلینیک های صحت حیوانی

گزارش­گیر از:

ندارد

.....................................................................................................

هدف وظیفه: بررسی و ارزیابی منظیم از فعالیت کلینیک های حیوانی و ارایه توصیه و رهنمائی های لازم برای مسؤلین آنها؛

............................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف اساسی:

 1. سهمگیری در پروسه نظارت و ارزیابی از  جواز و فعالیت های کلینیک حیوانی، رهنمائی تخنیکی به مسؤلین کلینیک ها؛
 2. رهنمایی طرق تطبیق ادویجات مختلف و واکسین برای مسؤلین کلینیک حیوانی در جریان نظارت؛
 3. جمع آوری راپور های وقایوی و تداوی از کلینیک های حیوانی به منظور حصول اطمینان از اجراآت آنها طبق طرزالعمل های نافذه؛
 4. سهمگیری در پروسه رهنمایی و ارائیه مشوره های تخنیکی برای مسؤلین کلینیک های حیوانی جهت رعایت مسایل حفظ الصحه و هدر نمودن مواد مازاد کلینیکی به شکل ومصؤن؛
 5. نظارت و کنترول از ادویه جات و واکسین های مورد استفاده در کلینیک های حیوانی در سطح مرکز و ولایات؛
 6. توزیع جواز فعالیت بعد از نتیجه امتحان مسلکی به مسؤلین کلینیک های حیوانی که واجد شرایط شناخته می شوند؛
 7. نظارت و بررسی از عدم تجویز نسخه بدون معاینه حیوانی از طریق کلینیک های حیوانی؛
 8. همکاری در راستای تهیه مواد و تدویر برنامه های آموزشی مسلکی به طور نظری و عملی به منظور بلند بردن سطح آگاهی مسؤلین کلینیک ها و پاراوت ها؛
 9. ثبت چک لست های واصله در دیتابیس و ارسال آن به مراجع ذیربط آن؛
 10. جمع آوری ادویه ، واکسین و مواد کیمیاوی تاریخ گذشته و بی کیفیت حیوانی به منظور هدر و از بردن مصؤنیت آن ؛
 11. رهنمایی طرق تطبیق ادویجات مختلف و واکسین های حیوانی برای مسؤلین کلینیک های حیوانی در جریان نظارت؛

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
 3. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارتسپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط و هماهنگی با مدیریت مربوطه وسایر بخش های ذیربط به منظور نظارت و ارزیابی از فعالیت های کلینیک حیوانی؛

-------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام:

  1. تابعیت افغانستان را داشته باشد.
  2. سن وی از (18) سال کمتر و از (64) سال بیشتر نباشد.
  3. سویه تحصیلی :
 • داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا یا معادل آن در یکی از رشته‌های(  وترنری  ) از مؤسسات نیمه عالی داخلی یا خارجی کشور که به تائید وزارت معارف، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی و سایر نهاد های تعلیمی و تحصیلی رسیده باشد.
  1. تجربه کاری :
 • نیاز ندارد

مهارت های لازم :

 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی ملی(پشتو یا دری)
 •  مهارت ‌های کمپیوتری در برنامه ‌های مرتبط به و ظیفه مربوطه

طریقه اخذ فورم :

برای دریافت فورم استخدام به بست فوق به ریاست منابع بشری مرکز وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری واقع چهارراهی کارته سخی مراجعه نمائید .

سندونه

عضو مسلکی بررسی و ارزیابی و توزیع جوازکلینیک های صحت حیوانی