مدیریت بررسی و ارزیابی استیشن های القاح مصنوعی

mail-admin
سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۷ - ۱۴:۱۲

د خپریدو نېټه

تاریخ ختم

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

مدیریت بررسی و ارزیابی استیشن های القاح مصنوعی

بست:

5

وزارت یا اداره:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

بخش مربوطه:

ریاست خدمات مالداری

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشده به:

مدیریت عمومی آموزشی تکنیشن های القاح مصنوعی

گزارش­گیر از:

ندارد

.......................................................................................

هدف وظیفه: بررسی و ارزیابی فعالیت های تکنیشن های ساحوی القاح مصنوعی جهت بلند بردن سطح تولیدات حیوانی از طریق القاح مصنوعی؛

.............................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف اساسی:

 1. ترتیب و تنظیم برنامه های کاری به اساس پلان عملیاتی مدیریت مربوطه به منظور بررسی و ارزیابی فعالیت های تکنیشن های ساحوی القاح مصنوعی؛
 2. نظارت از طرز فعالیت تکنیشن های القاح مصنوعی به سیستم ریکتووجینال در ساحه و حصول اطمینان از داشتن اجازه نامه آنها؛
 3. تعقیب و ارزیابی راجسترگاوهای القاح شده حامله بعد از گذشت سه ماه و مطالعه نتایج آنها؛
 4. ملاحظه کردن کتاب ثبت و راجستر تکنیشن های القاح مصنوعی و رهنمایی لازم به آنها؛
 5. تبلیغ و ترویج فواید القاح مصنوعی از طریق تکنیشن ها به مالداران و فارمداران؛
 6. تدویر برنامه های آموزشی برای  مالدارن و تکنیشن های القاح مصنوعی در مورد نسلگیری و فواید نسلگیری معیاری؛
 7. جمع آوری گذارش ها راپور ها طور ماهوار ، ربعوار و سالانه فعالیت القاح مصنوعی تکنیشن ها توحید و ارسال آن به مراجع ذیربط؛

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
 3. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارتسپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط و هماهنگی میان تکنیشن های القاح مصنوعی به منظور مانیتورینگ آنها بطور منظم؛
 2. تامین ارتباط و هماهنگی با مدیریت مربوطه به منظور بررسی و ارزیابی فعالیت های تکنیشن های ساحوی القاح مصنوعی؛

---------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام:

  1. تابعیت افغانستان را داشته باشد.
  2. سن وی از (18) سال کمتر و از (64) سال بیشتر نباشد.
  3. سویه تحصیلی :
 • داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا یا معادل آن در یکی از رشته‌های(  علوم حیوانی، مالداری و وترنری ) از مؤسسات نیمه عالی داخلی یا خارجی کشور که به تائید وزارت معارف، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی و سایر نهاد های تعلیمی و تحصیلی رسیده باشد.
  1. تجربه کاری :
 • نیاز ندارد
  1. مهارت های لازم :
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی ملی(پشتو یا دری)
 •  مهارت ‌های کمپیوتری در برنامه ‌های مرتبط به و ظیفه مربوطه

طریقه اخذ فورم :

برای دریافت فورم استخدام به بست فوق به ریاست منابع بشری مرکز وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری واقع چهارراهی کارته سخی مراجعه نمائید .

سندونه

مدیریت بررسی و ارزیابی استیشن های القاح مصنوعی