متخصص تنظیم پارک های ملی ساحات حفاظت شده

mail-admin
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۴ - ۱۱:۳۹

د خپریدو نېټه

تاریخ ختم

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

متخصص تنظیم پارک های ملی ساحات حفاظت شده

بست:

۴

وزارت یا اداره:

زراعت،آبیاری و مالداری

موقعیت پست:

مرکز وزارت (ناحیه سوم)

تعداد پست:

۱

گزارشده به:

آمریت تنظیم پاک های ملی

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر

تاریخ بازنگری:

هدف وظیفه:

  طرح و ترتیب ستراتیژی، پالیسی ها و اسناد تقنینی بمنظور تنظیم بهتر و سالم پارکهای ملی و ساحات حفاظت شده

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه در مطابقت به اهداف و استراتیژی اداره مربوطه.
 2. جلب همکاری مردم وموسسات ذیعلاقه در راستای حفاظت و انکشاف پارکهای ملی.
 3. تهیه بسته های اگاهی عامه و درج دیتابس انواع درحال انقراض و در معرض خطر.
 4. تهیه برنامه واضح جهت جلوگیری ازشکار.
 5. تهیه برنامه های انکشافی جهت معشیت پایدار و پایداری ساحات و تقویه اقتصاد سبز در ساحات حفاظت شده.
 6. سروی، مطالعه و لست نمودن فلورا و فونا د همکاری بامدیریت پارکهای ولایات.
 7. نقشه برداری و مطالعه تغیرات ایکولوژیکی، اقتصادی اجتماعی درساحات.
 8. اتخاذ تصامیم موثر وکارا به اساس معلومات تصاویر ماهواریی و (GIS, Remote sensing).
 9. همکاری در شناسایی و بسته بندی پارکها ووضیعت انها مطابق کتگوری های IUCN.
 10. همکاری در حفاظت، احیا وانکشاف نباتات، حیوانات وحشی درحال انقراض و ممانعت از قطع وشکار انها در ساحا مربوطه.
 11. بسیج جامعه غرض همکاری در تنظیم ومراقبت پارکهای ملی وهماهنگی با انها غرض جلوگیری ازتخلفات.
 12. ارایه گزارش ماهوار،ربعوار وسالانه از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف متوقعه.
 13. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

شرایط استخدام(سطح تحصیل وتجربه کاری):

این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط ومعیارهای ذیل ترتیب گردیده است.

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های:( زراعت، جنگلات، محیط زیست اقتصاد منابع طبیعی، اقتصاد زراعتی، باغداری، جنگلات، سرسبزی و حفاظه نباتات) وبه درجه تحصیلی بالاتر  در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط (داشتن یکسال تجربه کاری مرتبط مدیریتی مشابه ویا تخصصی در امور مطالعات تغیرات ایکولوژیکی، اقتصادی اجتماعی درساحات حفاظت شده و اقتصاد منابع طبیعی ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی)
 3. تسلط کامل به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو، دری( و آشنایی با زبان انگلیسی).
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

اشخاص واجدین شرایط می‌توانند فورمه‌های مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی جمال مینه اخذ نمایند