دعوت به داوطلبی: تهیه و ساخت ۱۵ باب گلخانه‌های دو کمانه به شیوه مچ گرنت ده باب برای کابل و 5 باب برای ولایت بلخ

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/SNaPP2/28042020/NCB

برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و ساخت ۱۵ باب گلخانه‌های دو کمانه به شیوه مچ گرنت ده باب برای کابل و 5 باب برای ولایت بلخ را مطابق به مشخصات ارایه شده درشرط‌نامه اشتراک نموده، شرط‌نامه مربوطه را در فلش دسک (حافظه) بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه SNaPP2 و یا از ویب‌سایت اداره تدارکات ملی ) (www.npa.gov.af و هم‌چنان معلومات متذکره را می‌توانند از ویب‌سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری (www.mail.gov.af (و ویب‌سایت اکبر به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرط‌نامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 1399/10/22 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

جلسه آفرگشایی پروژه متذکره به‌تاریخ 1399/10/22 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه SNaPP2  واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر می‌گردد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  (500,000.00) پنج صد هزارافغانی  می‌باشد.

اسناد

scan.pdf