ورایتی های گندم اصلاح شده

mail-admin
چهارشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۷ - ۱۴:۵۸

ریاست عمومی ترویج زراعتی

مرکزتماس دهاقین

موضوع: ورایتی های گندم اصلاح شده

گندم از جمله غله جات مهم افغانستان بوده و بصورت آبی و للمی کشت میشود.

 گندم در ارتفاعات (۳۰۰۰-۳۵۰۰)متر از سطح بحر توسط دهاقین در مناظق مختلف کشور بذر میگردد.

انواع گندم: گندم ار نقطه نظر خواص نمو به سه دسته تقسیم شده است.

۱-گندم بهاری      ۲-گندم های نیمه زمستانی      ۳-گندم های زمستانی

۱-گندم بهاری: در بهار بذر میگردد زیرا مقاومت سردی زمستان را ندارند. مثال گندم های اصلاح شده زمستانی عبارت اند از:

گندم بزوستایا، قفقاز، و دارالمان ۲ میباشد.

۲-گندم های نیمه زمستانی را میتوان در بهار و خزان بذر کرد اما حاصل تیر ماهی آن به وقت مناسب بلند تر از بذر بهاری آن میباشد.

۳-گندم زمستانی در خزان بذر شده تا یک دوره درجه سردی و دوره استراحت را سپری نماید  و اگر گندم زمستانی در بهار بذر شود قطعأ خوشه نمیکشد.

گندم های بهاری در بهار بذر میگردد زیرا مقاومت سردی را ندارند.

گندم های اصلاح شده:

انواع گندم های نیمه زمستانی بوده و درمقابل سردی مقاومت دارند قرار ذیل است:

۱-گندم پامیر ۹۴   ۲-گندم گل ۹۶   ۳-گندم رنا ۹۶    ۴-گندم صلح ۲۰۰۲

ورایتی  های اصلاح شده گندم که نیمه زمستانی بوده ولی در مقابل سردی شدید زمستان مقاومت کمتر دارند عبارت اند از:

۱-گندم کوز یا بختور ۹۲   ۲-گندم روشان ۹۶    ۳-کندم تخار۹۶    ۴-گندم آمو    ۵-گندم هرات ۹۹    ۶-گندم مزار ۹۹

از جمله گندم کوز و تخار ۹۶ زود رس بوده و در بذر بهاری نتیجه قناعت بخش میدهند.

ورایتی گندم های اصلاح شده که در مناطق للمی کار کشور توافق خوب دارند عبارت اند از: 

۱-دایمه ۹۶   ۲-غوری ۹۶   ۳-للمی ۱    ۴-للمی ۲     ۵-للمی۳

جهت معلومات بیشتر به شماره (۱۵۰) مرکز تماس دهاقین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به تماس شوید.