د وزارت تشکیلاتي چارت

د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت له رتبې بهر یو بست دکرنې وزیر، د مافوق رتبې ۳ بستونه، ۵ لومړی بستونه، ۷۰ دویم بستونه، ۲۶۴ درېیم بستونه، ۱۳۸۰ څلورم بستونه، ۱۷۸۴ پنځم بستونه، ۱۴۳۳ شپږم بستونه، ۸۹۳ اووم بستونه او ۱۸۳۶ اتم بستونه لري.
د دې وزارت د مرکزي کارکوونکو ټول شمېر ۱۹۶۸ او د ولایتي کارکوونکو شمېر یې ۵۷۰۱ دي. په ټولیزه توګه یاد وزارت ۷۶۶۹ مرکزي او ولایتي کارکوونکي لري.