متخصص سروی پلان گذاری و حفاظت انواع حیات وحش

mail-admin
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۴ - ۱۱:۸

د خپریدو نېټه

تاریخ ختم

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

متخصص سروی پلان گذاری و حفاظت انواع حیات وحش

بست:

۴

وزارت یا اداره:

زراعت،آبیاری و مالداری

موقعیت پست:

مرکز وزارت (ناحیه سوم)

تعداد پست:

۱

گزارشده به:

آمریت تنظیم مطالعات ساحات و حیات وحش

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر

تاریخ بازنگری:

هدف وظیفه:

  سروی انواع حیات وحش اعم از حیوانات و نباتات به تفکیک ساحات و جلوگیر از تخریب زیستگاه های  طبیعی آن.

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه در مطابقت به اهداف و استراتیژی اداره مربوطه.
 2. طرح برنامه های انکشافی و حفاظت زیستگاه های انواع.
 3. سروی حیوانات وحشی درساحات حفاظت شده و درساحات پیشبینی شده  به سطح کشور.
 4. همکاری در تهیه لست انواع درحال انقراض، در معرض خطر و حفاظت حیات وحش درساحات حفاظت شده به منظوری جلوگیری از انقراض آنها.
 5. موجودی، لست و بررسی سالانه انواع حیات وحش به تفکیک ساحات.
 6. مطالعه  تاثیرات اقلیمی بالای انواع.
 7. اتخاذ تصامیم موثر وکارا به اساس معلومات تصاویر ماهواریی (GIS, Remote sensing)و نقشه برداری ساحات حفاظت شده.
 8. مطالعات منطقوی وتقویه همکاری وتشریک معلومات ها در رابطه به انواع.  
 9. معرفی پروسه و برنامه های تحفظی انواع و راه اندازی تحقیقات برای تحفظ انواع.
 10. جلوگیری از تخریب زیستگاه های طبیعی حیات وحش در کشور.
 11. همکاری در طرح پالیسی ها وپلان های تنظیمی و نظارت متداوم از تطبیق ان.
 12. جمع آوری اسناد سروی که توسط موسسات درساحات صورت میگیرد غرض اطمینان از وضع حیوانات درسطح کشور.
 13. تشخیص و حل چالش های پدید آمده بر اساس اصول و معیار های علمی، تخنیکی و دانش محلی.
 14. ارایه گزارش ماهوار،ربعوار وسالانه از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف متوقعه.
 15. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

شرایط استخدام(سطح تحصیل وتجربه کاری):

این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط ومعیارهای ذیل ترتیب گردیده است.

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های:(مدیریت منابع طبیعی، جنگلات، محیط زیست و ایکولوژی، انکشاف بین المللی زراعت، اقتصاد زراعتی، زراعت، اگرانومی) وبه درجه تحصیلی بالاتر  در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط (داشتن یکسال تجربه کاری مرتبط مدیریتی مشابه ویا تخصصی در طرح پلان های تصاویر ماهواریی (GIS, Remote sensing) و نقشه برداری ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی)
 3. تسلط کامل به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو، دری( و آشنایی با زبان انگلیسی).
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

اشخاص واجدین شرایط می‌توانند فورمه‌های مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی جمال مینه اخذ نمایند