گزارش فعالیت‌ها و دست‌آوردهای سال مالی ۱۳۹۹ ولایات

mail-admin

شماره

عنوان

ولایت

فایل

۱

گزارش کار کرد ریاست زراعت بادغیس طی سال مالی ۱۳۹۹

بادغیس

 

۲

راپور دست‌آوردهای سال مالی ۱۳۹۹ ریاست زراعت بلخ

بلخ

 

۳

گزارش فعالیت‌های انجام شده سال مالی ۱۳۹۹ ریاست زراعت پروان

پروان

۴

گزارش فعالیت‌های انجام شده ریاست زراعت پروان به اساس دیپارتمنت‌ها سال مالی ۱۳۹۹

پروان

۵

گزارش دست‌آوردهای ریاست زراعت پنجشیر طی سال مالی ۱۳۹۹

پنجشیر

۶

گزارش سال تمام ریاست زراعت دایکندی بابت سال ۱۳۹۹

دایکندی

۷

دست‌آوردها و فعالیت‌های ریاست زراعت سرپل بابت سال مالی ۱۳۹۹

سرپل

۸

گزارش کاری ریاست زراعت سمنگان از بابت سال ۱۳۹۹

سمنگان

۹

گزارش کاری ریاست زراعت فاریاب از بابت سال ۱۳۹۹

فاریاب

۱۰

گزارش کاری ریاست زراعت کابل از بابت سال ۱۳۹۹

کابل

۱۱

گزارش فعالیت‌ها و دست‌آوردهای ریاست زراعت کاپیسا ۱۳۹۹

کاپیسا

 

۱۲

گزارش فعالیت‌ها و دست‌آوردهای ریاست زراعت کندهار ۱۳۹۹

کندهار

۱۳

گزارش سالانه ریاست زراعت نیمروز بابت سال مالی ۱۳۹۹ 

نیمروز