دعوت به داوطلبی روش باز داخلی: پروژه تحکیم کاری زمین سور گل خان واقع قریه نیگارین ولسوالی ناوه ولایت هلمند

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/289/98  

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید: تا در پروسه داوطلبی پروژه تحکیم کاری زمین سور گل خان واقع قریه نیگارین ولسوالی ناوه ولایت هلمند اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دسک (حافظه) و یا در سی دی (CD) بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی ) (www.npa.gov.af بدست‌آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان  الی ۲۷ سنبله ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر به  تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه وتدارکات ارایه نمایند، آفرهای نا  وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی ( ۱۳۸،۰۰۰) یک صد و سی و هشت هزار افغانی بوده  و جلسه آفرگشائی به تاریخ معینه ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشایی ریاست تهیه  تدارکات  تدویر می‌گردد.